- Agenda
Huis regelement
Het huishoudelijke reglement van de EHBO-vereniging Ter Aar.

LIDMAATSCHAP

Artikel 1

Het bestuur beslist binnen 1 maand na aanmelding over toelating. Indien geen toelating dan kan de belanghebbende binnen 30 dagen, nadat de beslissing te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Deze zal bij een eerstvolgende vergadering beslissen over de toelating.

Artikel 2

Lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus van ieder jaar en is alleen mogelijk in combinatie met een geldig EHBO diploma. De contributie dient te worden voldaan bij vooruitbetaling. Als er na 1 december van ieder jaar niet is betaald, wordt een boete van vijf euro in rekening gebracht.
Het diploma dient iedere twee jaar verlengd te worden. Verlenging is mogelijk als men jaarlijks acht herhalingslessen volgt. Van deze acht herhalingslessen dient één les te bestaan uit verbandleer en één les uit reanimatie. Indien een lid hieraan niet voldoet wordt het diploma niet verlengd.
Verlenging is dan alleen mogelijk d.m.v. het met goed gevolg afleggen van een competentietoets. De kosten, welke aan de competentietoets zijn verbonden, zijn voor rekening van de EHBO-er.

Artikel 3

Een lid is verplicht om bij een adreswijziging de secretaris hiervan in kennis te stellen.

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 4

Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende indien dit een bedrag van € 350,00 niet te boven gaat.

Artikel 5

Voor het aangaan van geldleningen en aankoop van goederen en het verrichten van investeringen, die een bedrag van € 600,00 niet te boven gaat, behoeft het bestuur geen toestemming van de algemene ledenvergadering.

Artikel 6

Begunstigers zijn die personen van de vereniging die zich bereidt verklaren jaarlijks de vereniging te steunen met een jaarlijkse bijdrage.

BESTUUR

Artikel 7

In voorziening van een vacature stelt het bestuur een lid aan de ledenvergadering voor. De ledenvergadering wordt in de gelegenheid gesteld om tot het begin van de vergadering een tegenkandidaat bij het bestuur in te dienen. Elke tegenkandidaat moet de steun hebben van minimaal 5 leden, het geen tot uiting komt in het plaatsen van een handtekening bij naam van de desbetreffende tegenkandidaat

Artikel 8

Het bestuur is tot het nemen van besluiten slechts bevoegd indien op de bestuursvergadering tenminste 2/3 van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden in consensus genomen. Wordt dit niet bereikt dan wordt met meerderheid van stemmen besloten

VERBANDMIDDELEN

Artikel 9

De leden worden in de gelegenheid gesteld om verbandmiddelen tegen kostprijs voor eigen gebruik bij de vereniging te kopen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 10

Het reglement kan alleen herzien en gewijzigd worden tijdens een algemene ledenvergadering, waarbij 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig dient te zijn, met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Indien geen twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is dan dient er een nieuwe algemene ledenvergadering uitgeschreven te worden. Als dan ook geen 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, is het voorstel aangenomen als 3/4 van de dan aanwezige leden voor het voorstel stemmen.

Aldus zijn deze reglementen aangepast tijdens de algemene ledenvergadering van "Eerste Hulp Bij Ongelukken vereniging Ter Aar" te Ter Aar op 15 mei 2006.

De voorzitter, A.G.J. Slof
De secretaris, G. Derksen-Jong
De Penningmeester, A. Besemer - Vis